O manifestaciji

Počevši od organizovanja prvih studentskih manifestacija pa sve do danas, vremenom, sa razvojem novih naučnih disciplina i osnivanja novih fakulteta i drugih naučnih institucija stvoreni su uslovi da studenti različitih struka organizuju svoje susrete i druženja.

Cilj jedne ovakve vrste manifestacije jeste da kroz komunikaciju i razmenu informacija između učesnika kao i kroz međusobno nadmetanje, pre svega u znanju, svi zajedno doprinesemo kvalitetnijoj edukaciji, daljem napretku i razvitku novih saznanja i tehnologija iz oblasti kojom se bavimo. Rezultati jedne ovakve manifestacije jesu čvršće veze i bolja saradnja između svih učesnika bez obzira na njihovu udaljenost, mnoštvo novih saznanja i nastanak novih ideja i projekata iz date oblasti, doprinos visokom obrazovanju kao i uspostavljanje dugotrajne saradnje i prijateljstva u regionu i šire.
Zaštita životne sredine u poslednjih tridesetak godina sve više postaje ne samo aktuelna tema već gotovo i važan preduslov za svaki dalji napredak u nauci i tehnologiji kao i društvenomi ekonomskom razvoju jer nasuprot tome svako neekološko ponašanje i dalja degradacija životne sredine samo povećava već nagomilane probleme koji direktno ugrožavaju živote mnogih. Jedan od najvećih problema kod nas i u svetu jeste svakako i slabo razvijena ekološka svest. Programi edukacije putem seminara, skupova, javnog oglašavanja i obrazovanja od samog početka školovanja predstavljaju jedan od najefikasnijih vidova podizanja ekološke svesti.
Manifestacija, koja nosi radni naziv „Zaštitijada“, okuplja studente iz oblasti zaštite životne sredine, ekologije i drugih srodnih disciplina. Zaštitijada im daje mogućnost da steknu nova znanja, pokažu šta znaju, takmiče se u znanju i sportu, izlažu projekte i naučne radove kao i niz drugih aktivnosti kao što su razni vidovi zabave ali i posete mestima od značaja za istoriju i kulturu u regionu gde se manifestacija i održava. Pored fakulteta učesnika, na manifestaciji je prisutan i određeni broj organizacija civilnog društva kao i predstavnici državnog sektora iz date oblasti ali i kompanije koje „skautuju“ studente kao buduće zaposlene u svojim kompanijama.
U skladu sa godišnjim planom i programom zajednice kao i finansijama, manifestacija traje najviše pet dana. Kriterijum za odabir mesta na kome će se održati Zaštitijada određuje se na osnovu broja učesnika, cene aranžmana, sportskih kapaciteta i uslova za prezentaciju radova i takmičenja u znanju. Poželjno je, a i logično da lokacija Zaštitijade bude u što prirodnijem ambijentu i lokaciji pristupnoj za sve vidove putničkog saobraćaja.

Cilj

Cela manifestacija je zamišljena kao poseban doprinos razvoju visokog obrazovanja iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije u regionu kao i promociji ekoloških vrednosti savremenog društva.
Manifestacija predstavlja značajan korak za dalji napredak i edukaciju, stručno usavršavanje studenata kao i afirmaciju budućih generacija da se opredele za rad i obrazovanje iz ove oblasti. Zaštitijada na najbolji način predstavlja dugoročno ulaganje u projekat koji koncentriše energiju i resurse odnosno motiviše mlade ljude kako bi nastavili put obrazovanja i postali izuzetni naučni radnici iz oblasti zaštite životne sredine. Svoje delovanje takođe usmerava na sve privredne i industrijske sisteme radi prihvatanja ekoloških standarda, što predstavlja jedan od najvažnijih preduslova za integraciju u Evropsku uniju.

Takmičenje u znanju
Susreti studenata zaštite životne sredine i ekologije predstavljaju najbolji mogući način da se studenti međusobno takmiče i rangiraju, pa samim tim i postanu svesni na kom mestu po kvalitetu nastave se nalazi njihov fakultet odnosno visoka škola. Sam koncept nameće kontinualno učenje i protok velikog broja informacija. Takmičenje u znanju prate pravilnici i nadležne komisije. Nakon završetka manifestacije štampa se zbornik radova koji sadrži sve projekte objavljene na manifestaciji.
Takođe, gosti Zaštitijade biće istaknuti stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije koji će održati nekoliko tribina na aktuelne teme i time dati svoj nesebičan doprinos jednoj ovakvoj manifestaciji u cilju što bolje edukacije studenata kao i svih učesnika manifestacije.
Takmičenje u sportu
Promocija zdravog života jeste takođe jedan od ciljeva manifestacije. Sve discipline egzistiraju kako u muškoj tako i u ženskoj konkurenciji. Pravila igre su definisana pravilnikom o takmičenju u sportu. Organizator takmičenja je komisija za takmičenje u sportu. Organizator obezbeđuje sudije i sportske rekvizite iz budžeta Zajednice. Sveukupni pobednik u sportu osvaja pehar najboljih sportskih učesnika Zaštitijade.
Kulturno zabavni program
Kulturno-zabavni deo progarama predstavlja niz događaja u kojima učestvuju studenti i profesori naravno i svi ostali učesnici. Aktivnosti se odvijaju istovremeno na različitim mestima kako bi se zadovoljila interesovanja svih učesnika.
Metode:
Naučni program na manifestaciji je najznačajniji, najzastupljeniji i rasporećen na sledeći način:
Program je podeljen u tri dela: takmičarski, edukativni i revijalni deo.
•    U okviru takmičarskog dela održavaju se prezentacije projekata i vode se debate na zadate teme.
•    Edukativni deo obuhvata  ekološke radionice koje se paralelno održavaju i njihov broj zavisi od finansijskih i ljudskih resursa. Od 2009. godine u naučni program se uvodi studija slučaja čiji timovi će biti mešoviti.
•    U okviru revijalnog dela  vrši se predstavljanje netakmičarskih projekata, prezentacije fakulteta kao i predavanja, naučnih tribina kao i prezentacije privatnog sektora, izložbe slika i promocije časopisa..

Sportski program sadrži i takmičenja iz sledećih disciplina (muški i ženski):
•    fudbal
•    košarka
•    odbojka
•    šah
•    stoni tenis

Kulturno-zabavni program sadrži čitav niz kulturno-zabavnih aktivnosti, kao što su kvizovi, igre bez granica, izbor za mis i mistera Zaštitijade, takmičenje u pevanju i još mnoštvo drugih vidova zabave a to prepuštamo svakoj maštovitoj osobi da predloži i biće realizovano. Neizostavni su i obilasci kulturnih i istorijskih spomenika i parkova prirode.

Takmičenja u nauci i sportu prate pravilnici takmičenja u nauci i takmičenja u sportu.

Poseban ugođaj jeste doprinos manifestacije i njenih učesnika lokalnoj zajednici. U dogovoru sa predstavnicima lokalnih vlasti, biće organizovana akcija koja će imati za cilj da graćanima ukaže na sve ono što manifestacija predstavlja odnosno da jednom zajedničkom ekološkom akcijom u lokalnoj sredini potegnemo i aktuelizujemo pitanje stanja životne sredine i problema koji su aktuelni a moguće ih je uz malo inicijative rešiti.